Liqin Zhao

Member of the British Acupuncture Council

Liqin Zhao

 1. CARE Fertility
  26 Glen Road
  Sheffield
  S7 1RA
  Email: fertilitycare@zhongjinguk.com
  Telephone: 0114 268 1868
  Mobile: 07793 928078
  Website: www.zhongjinguk.com
 2. Zhong Jing TCM House
  74 Ecclesall Road South
  Sheffield
  S11 9PG
  Email: lqzhao@zhongjinguk.com
  Telephone: 0114 268 1868
  Mobile: 07793 928078
  Website: www.zhongjinguk.com